Odkanalizování a ČOV

Projekt společného odkanalizování pod názvem "Splašková kanalizace a ČOV Třebsko,  Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov" byl z rozhodnutí zastupitelstev členských obcí a shromáždění starostů svazku pod číslem 20161130/4 ke dni 30. 11. 2016 ukončen, kompletní informace v zápisu viz ZSS-20161130.pdf (341,1 kB)

REKAPITULACE INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko,  Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov“ – časová osa

 • Před 1998 obce  řeší „společná“ témata každá samostatně
  • rozvojové studie
  • územní plány
  • společné komunální služby, aj.
 • 13. 10. 1998 založeno „Sdružení obcí ANTONÍN DVOŘÁK (dále jen SOAD)“ s předmětem činnosti:
  • ochrana životního prostředí v zájmovém území,
  • příprava a realizace významných investičních akcí,
  • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
  • slaďování zájmů a činností místních samospráv
  • propagace svazku a jeho zájmového území
 • 1999 první společný projekt „Rozvojová studie mikroregionu AD“ s dotací z MMR ve výši 140 tis.
 • 2001 „Rozvojová studie mikroregionu AD“ poukazuje na problematiku nakládání s odpadními vodami v zájmovém území
 • 2002 – 2006 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (dále jen PRVKUK) zaregistroval změnu o odkanalizování obcí SOAD v souladu s evropskými směrnicemi a předpisy. Jednání s městem Příbram o připojení Zavržic do společného projektu končí neúspěchem.
 • 2007 rozhodnutí SOAD o zpracování projektu odkanalizování a stavby ČOV (dále jako Stavba) ve Třebsku ke stavebnímu řízení. Z výběrového řízení vzešel jako dodavatel dokumentace Ing. Václav Ureš.
 • 4. 5. 2009 SOAD podepisuje smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci s Ing. Václavem Urešem
 • 15. 7 2010 vykoupen pozemek pod budoucí ČOV v k. ú. Třebsko
 • 12/2010 žádost o územní rozhodnutí Stavby
 • 3/2012 právoplatné územní rozhodnutí Stavby
 • 4/2012 obce převzaly projektovou dokumentaci pro ÚR včetně hrubého propočtu investiční nákladů
 • 6/2012 vynucená změna projektové dokumentace – doplněná trasa „D“ ve Třebsku
 • 11/2012 žádost o stavební rozhodnutí Stavby
 • 2/2013 Ekonomická analýza zpracovaná ČS a.s. v detailu členských obcí ve vztahu ke Stavbě s výsledkem „realizovatelné s max. spoluúčastí obcí ve výši 40%, doporučeno 15 – 25% “.
 • 3/2013 analýza dotačních titulů a možnosti zpracování projektu k žádostem
 • 5/2013 soutěž na dodavatele konzultačních služeb v oboru dotací a přípravy projektu k žádostem
 • 7/2013 s vítězem, firmou A.Z.A.P. s.r.o. podepsána smlouva o dílo
 • 9/2013 právoplatné stavební rozhodnutí Stavby
 • 10/2013 první žádost o dotace z OPŽP, výzva č. 53. Svazek vnímá tuto výzvu jako prověření přípravy projektu ve vztahu k dotačním programům z OPŽP. Zpracována kompletní technická a ekonomická analýza SOAD a projektu s pozitivním výsledem. Svazek dále usiluje o získání všech potřebných vyjádření k podání žádosti o podporu. Všechny podklady získá svazek v termínu před podáním žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, podoblast 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů, kromě vyjádření KÚSK, odboru životního prostření a zemědělství (Žádost ze dne 30. 9. 2013 o vydání stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí k projektu „Splašková kanalizace a ČOV Třebsko, Vysoká u Příbramě, Modřovice a Narysov“). Vyjádření KÚSK bylo vydáno v termínu, ale až po ukončení lhůty pro přijetí žádosti o podporu. Svazek vnímá tuto situaci jako úspěch v prověření projektu a svazku ve vztahu k podmínkám poskytovatele dotací a dále čeká na další výzvy z programového období OPŽP 2007 – 2013.  
 • 11/2013 Svazek zaregistrován jako plátce DPH
 • 11/2013  - 04/2014 organizační změna SOAD (nové stanovy, volba statutárních zástupců, propagace SOAD a jejích projektů)
 • 03/2014 - LXI. výzva (fázovací výzva pro PO 1) v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Administrátor dotace nedoporučil podání žádosti o podporu z této výzvy z důvodů, že podmínkou bude tzv. rozfázování projektu - rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 - 2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020. Například v první fázi je postavena čistírna odpadních vod (ČOV) a v druhé fázi je postavena kanalizace, která je připojena na ČOV. Rozdělení projektu nese rizika v termínech realizace fází a nedefinované návaznosti na nové programové období. Svazek doporučení akceptuje a dále v této výzvě nepokračuje.
 • 04-08/2014 vynucená změna projektové dokumentace – změna trasy hlavního přivaděče z Vysoké u Příbramě do ČOV Třebsko a změna z tlakové na gravitační vedení – důvodem byly investiční, zhruba 5 mil. Kč, a provozní, zhruba 120 tis./ročně, úspory.
 • 09/2014 soutěž na dodavatele změny trasy hlavního přivaděče z Vysoké u Příbramě do ČOV Třebsko a změna z tlakové na gravitační vedení včetně prováděcí dokumentace na celou Stavbu.
 • 10/2014 s vítězem, firmou Ing. Jan Rozsíval podepsána smlouva o dílo a zahájeno
 • 12/2014 – 02/2015 dokumentace pro ÚR a SP změny
 • 09/2015 prováděcí dokumentace Stavby
 • 10-12/2015 Žádost o dotace z SFŽP
 • Svazek aktivně připravuje vše k podání žádosti o dotace z 21. výzva OPŽP - Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. Výzva vyhlášena dne 15. 10. 2015.
 • Během zpracování finanční analýzy dle zveřejněných podmínek 21. výzvy OPŽP je administrátorem dotace dne 27. 11. 2015 poukázáno na skutečnost, že došlo v novém programovém období ke změnám hodnotících kritérií, konkrétně nákladovost na obyvatele (v programovém období 2007 – 2013 byla až 130 tis. Kč / obyvatele, v programovém období 2014 – 2020 je 90 tis. Kč/obyvatele), a že projekt je z tohoto důvodů nesplnění indikátorů podmínek dotace „Technická kvalita projektu“, kde je nově max. částka 90 tis. Kč a aktuálně vychází 129 561,84 Kč neakceptovatelný bez dalšího technického a ekonomického snížení na maximální částku 90 000 Kč / EO. A to s ohledem na počet  trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci což je aktuálně 939 EO. Projekt je třeba technicky a ekonomicky dořešit, tj. navrhnout technická a ekonomická opatření.
 • Na základě výše uvedené skutečnosti je administrátor vyzván k rozpracování variantního řešení projektu tak, aby projekt splnil indikátory dotace.
 • Členská obec Třebsko na svém zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 21015 jednomyslně odsouhlasila žádost o zánik členství obce Třebsko ve Svazku ke dni 31. 12. 2016 a na jednání shromáždění starostů konaném dne 21. 12. 2015 byla žádost předsedou převzata. Shromáždění starostů vzalo žádost na vědomí a předseda Svazku bude připravovat právní kroky vedoucí k zániku členství a majetkovému vypořádání obce Třebsko. Zastupitelé obce Třebsko zdůvodnili tento krok jako logický výstup ze závěru administrátora dotace o nereálnosti financování projektu z aktuálních dotačních programu a jeho návrhu alternativních řešení, tj. nutnosti zvolit zcela jiné řešení odkanalizování. Jako ekonomicky nejpříznivější varianta pro jednotlivé obce se ke dni usnesení ukazuje vybudování několika samostatných ČOV pro jednotlivé obce.
 • Administrátor předkládá Svazku dne 18. 12. 2015 4 technické varianty řešení k dalšímu projednání. Varianty jsou odlišné od původního projektu zejména decentralizací projektu a změnou kanalizačních stok z gravitačních na tlakové. Svazek se dále variantami bude zabývat v roce 2016.
 • 3/2016 Administrátor projektu, společnost AZAP předložil studii, která navrhovala všechny trasy přepracovat z gravitačních stok do tlakových. Svazek tuto variantu vzal jako jednu z možných a dále prověřoval i jiné možnosti odkanalizování členských obcí.
 • 3/2016 Zastupitelé členské obce Modřovic jednomyslně přijímají usnesení, ve kterém jiné varianty než návrat k původnímu projektu nepřipouští. Obec Vysoká u Příbramě a Narysov dále hledají společné řešení.
 • 3-6/2016 Obec Vysoká u Příbramě a Narysov hledají nejvhodnější variantu odkanalizování ve spolupráci se společností VRV a.s.
 • 5/2016 členská obec Třebsko nabízí ostatním členským obcím možnost odkanalizování do ČOV Třebsko (v plánovaném vlastnictví obce Třebsko). Členské obce tuto nabídku akceptovaly jako jedno z možných řešení odkanalizování.
 • 6/2016 členská obce Třebsko a Modřovice žádají o změnu PRVKÚK, oblast odkanalizování obce.
 • 7/2016 Výstupem ze studie společnosti VRV a.s., zpracovávanou pro obce Vysoká a Narysov, je návrh na možnou variantu odkanalizování, ve které by byly realizovány pouze gravitační stoky, tj. bez obce Modřovice a části obce Narysov. Tato změna by si vyžádala přepracování dokumentace pro provedení stavby za účelem zjištění nového rozpočtu stavby, resp. realizační ceny stavby formou vypsaní a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby, která by se porovnala s podmínkami dotace. Předpoklad kladného vyhodnocení této změny byl zpracovatelem studie potvrzen jako reálný.
 • 9-11/2016 Členské obce na svých zasedáních projednávají možnost přepracování formou optimalizace a revize stávající projektové dokumentace dle doporučení z 7/2016, tj. bez tlakových stok s výsledkem: Vysoká, Narysov, Modřovice – souhlasí, Třebsko – nesouhlasí. Vzhledem ke skutečnosti, že souhlas pro přepracování musí být jednomyslný, a tato podmínka nebyla splněna, je společný projekt označen jako „nerealizovatelný“ a Sněm starostů, jako nejvyšší orgán svazku bude na svém listopadovém jednání hlasoval o ukončení společného projektu z pověření jednotlivých zastupitelstev.
 • 12/2016 Obec Vysoká a Narysov vzhledem k výše uvedenému vývoji budou dále usilovat o odkanalizování obcí, ale dle výsledků studií není z podhledu podmínek dotací reálné, dále uvažovat o společném odkanalizování a předpokládá se, že každá obec bude řešit odkanalizování samostatně jako obec.