Záměr prodeje majetku

05.04.2017 14:17

Svazek dle §39 odst.1 zákona 128/2000Sb., o obcích (obecnízřízení),v platném znění, zveřejňuje svůj záměr prodat p.č. 805 (2868m2), 806 (1410m2), ostatní plocha v k.ú, Třebsko.

Písemnou cenovou nabídku lze doručit do 8. 12. 2017 na adresu svazku. Jediným kritériem pro výběr je nejvyšší nabídnutá cena. O výběru nejvýhohodnější nabídky rozhodne Shromáždění starostů.