Návrh rozpočtu svazku na rok 2014

19.03.2014 04:39

 

Rozpočtové výdaje  
       
Paragraf Položka Druh výdajů Částka
      v tisících
2321 6121 Odvád.a čišt.odpad.vod - ČOV 1066
3639 5021 Kom.služby a územ.rozvoj -   ost.osobní výdaje 22
3639 5169                                                       -   nákup služeb 10
3639 5161                                                       -   poštovné 0,5
3639 5166                                                       -  poradenské služby 50
3639 5139                                                       -   nákup materiálu 3
6310 5163 Obec.příj.a výd.z fin.oper. - bank.poplatky 5
6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 0,5
6399 5362 Ostatní finanční operace    - platby daní a popl. -382
6409 5901 Ostatní činnosti                     - nespecifik.rezervy 297,1
       
    Celkem výdaje 1072,1